Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   50,000,000,000   52,665,007,690   52.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   40,000,000,000   42,059,474,742   52.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3,433   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,433.48    
P/E dự kiến   6.87    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.15%