Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.32610564544E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.1E10   4.9949647904E10   48.97
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.08E10   4.0739904406E10   49.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3183.769    
P/E dự kiến   6.5331    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A