Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.14985614158E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   6.1516355196E10   102.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   5.1735078221E10   107.78
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3405.1039    
PE dự kiến   5.433    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A