Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.59987262772E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   8.3796037872E10   69.83
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   6.6019414866E10   68.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3405.1039    
P/E dự kiến   4.9338    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A