Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.64551723402E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.1E10   5.1165420019E10   100.32
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.08E10   4.4572952328E10   109.25
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3183.7705    
P/E dự kiến   6.0306    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A