Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.5179408295E10   110.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   4.6724218288E10   116.81
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3433.4764    
P/E dự kiến   7.1356    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A