Công ty Cổ phần đại lý hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E10   5.3350371665333336E10   80.03
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.0E10   4.1909099294666664E10   78.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   3433.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3433.4764    
P/E dự kiến   6.8153    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1467%