Công ty Cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (VSA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VSA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.7546105132E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.0E10   6.60151917E10   82.52
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   4.8E10   5.2097224016E10   81.4
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3405.1039    
PE dự kiến   5.0806    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A