Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.436863690666667E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E9   -6.80111028E9   -425.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E8   -6.80111028E9   -531.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   37.073    
P/E dự kiến   218.4879    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A