Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   968,000,000   1,948,404,298   201.28
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   968,000,000   1,948,404,298   201.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   37.38    
PE dự kiến   233.27    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A