Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6,436,863,690.67   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,200,000,000   -6,801,110,280   -425.07
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   960,000,000   -6,801,110,280   -531.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   37.07    
P/E dự kiến   72.83    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A