Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.788E9   3.556582508E9   93.89
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.788E9   3.15397639E9   83.26
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   146.2838    
P/E dự kiến   30.8852    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A