Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.053E12   8.110598866893333E12   75.54
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.128E12   2.8660779065946665E12   52.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.302E12   2.2878382804893335E12   51.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1417.8864    
PE dự kiến   23.0625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A