Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.053E12   6.267609399736E12   38.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.128E12   2.94815232968E12   35.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.302E12   2.322770029128E12   35.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1736.9086    
PE dự kiến   21.3886    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A