Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.053E12   6.267609399736E12   38.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.128E12   2.948152329682E12   35.71
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.302E12   2.32277002913E12   35.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1736.9086    
P/E dự kiến   22.7416    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A