Công ty Cổ phần Vincom Retail (VRE: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.053E12   9.05172879296E12   112.4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.128E12   3.052785341626E12   73.95
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.302E12   2.405971753288E12   72.86
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1417.8864    
PE dự kiến   24.332    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A