Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.2E11   4.4207720969333336E10   4.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.8E11   3.04232494848E11   60.05
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.04E11   2.3374586116533334E11   57.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6080.0    
PE dự kiến   3.4868    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A