Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.7626008735E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.98922727E8   1.193314268E9   399.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.39138182E8   1.168307055E9   488.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16.4869    
P/E dự kiến   1043.2542    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A