Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.425616016E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.50666420748E11   7.0020523524E10   23.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.20533136598E11   5.6126286582E10   23.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8419.3868    
P/E dự kiến   3.0881    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A