Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.3194543985E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.50666420748E11   1.34193653168E11   89.07
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.20533136598E11   7.8618613194E10   65.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2410.6627    
P/E dự kiến   6.9276    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A