Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.832723526666667E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.98922727E8   -1.59891298E9   -401.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.39138182E8   -9.831550546666666E8   -308.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   16.4869    
P/E dự kiến   1109.9739    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A