Công ty Cổ phần Xây lắp và Địa ốc Vũng Tàu (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   210,000,000,000   133,273,613,682   63.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7,267,080,000   34,016,802   0.47
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5,668,322,400   57,949,487   1.02
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   396.16    
P/E dự kiến   27.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A