Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (VRC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VRC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.121338076E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.50666420748E11   6.607909716E10   21.93
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.20533136598E11   5.394056854E10   22.38
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4888.1772    
P/E dự kiến   4.7871    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A