Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   94,843,972,802   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5,000,000,000   6,066,193,312   60.66
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4,718,974,112   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   803.59    
P/E dự kiến   12.57    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A