Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.00450401642E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.25E9   7.502805854E9   71.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.95916815E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   803.5887    
P/E dự kiến   12.5686    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A