Công ty Cổ phần Giám định Vinacomin (VQC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VQC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.451257776266667E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.0E9   6.320047822666667E9   94.8
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   4.9667179E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   803.5887    
P/E dự kiến   12.5686    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A