Công ty Cổ phần thuốc sát trùng Việt Nam (VPS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.437099993573334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.498844691733333E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.608993683466667E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1300.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A