Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   350,000,000,000   197,365,067,830.67   42.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   26,000,000,000   4,704,153,362.67   13.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,250    
P/E dự kiến   4.89    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A