Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E11   1.61565600171E11   64.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.9301694438E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   -1.85E10   -3.933132883E10   212.6
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A