Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.5E11   1.9736506783066666E11   42.29
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.6E10   4.704153362666667E9   13.57
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3250.0    
P/E dự kiến   4.7692    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A