Công ty Cổ phần bao bì dầu thực vật (VPK: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPK năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.5E11   1.64481050892E11   32.9
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   -3.0671540518E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   -1.85E10   -3.0730809302E10   83.06
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A