Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (VPI: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.9329E12   3.48516870624E11   13.52
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.13094899864E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   6.52E11   1.70047179168E11   19.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   4075.0    
PE dự kiến   10.4049    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A