Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.10639E11   7.3358906993E10   66.3
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2088.1948    
P/E dự kiến   5.986    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A