Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.731E11   1.6818114833386667E12   144.47
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.12594118E11   3.121223426013333E11   110.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.700752944E11   2.4219266698533334E11   106.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2674.9937    
P/E dự kiến   4.2243    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A