Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.80919E11   4.78880185056E11   13.59
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0675386E11   1.18425791216E11   14.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.65403088E11   9.44092335E10   14.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2186.1734    
P/E dự kiến   4.0527    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A