Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.731E11   1.383873175395E12   158.5
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.12594118E11   2.43396693463E11   114.49
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.700752944E11   1.91091982178E11   112.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2247.8938    
P/E dự kiến   4.3152    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A