Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.80919E11   6.2242043146E11   35.33
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0675386E11   1.17108939024E11   28.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.65403088E11   8.57657205E10   25.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2151.4807    
PE dự kiến   3.393    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A