Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   110,639,000,000   25,336,466,266.67   17.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   2,088.19    
P/E dự kiến   3.2    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.22%