Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.80919E11   7.06219358051E11   80.17
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0675386E11   1.8191811828E11   87.99
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.65403088E11   1.38644396468E11   83.82
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1920.981    
PE dự kiến   3.2848    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A