Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.80919E11   4.82007233184E11   41.04
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0675386E11   1.00697962584E11   36.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.65403088E11   7.347896980666667E10   33.32
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2151.4807    
PE dự kiến   2.9793    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A