Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng (VPH: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.731E11   1.135062248268E12   65.0
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.12594118E11   2.299504885E10   5.41
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.700752944E11   1.397991794E10   4.11
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3209.9924    
P/E dự kiến   4.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A