Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.048E12   1.7600141655973333E12   43.31
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E10   9.439415804133333E10   82.32
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.1E10   7.303241104533333E10   77.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3086.9575    
PE dự kiến   7.3211    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A