Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát (VPG: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   3.048E12   1.562295539702E12   25.63
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E10   1.09802299448E11   63.84
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.1E10   8.6131409068E10   60.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3086.9575    
PE dự kiến   7.7746    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A