Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.4563163071E10   5.5468545521E10   101.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   532.3594    
P/E dự kiến   22.3533    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A