Công ty Cổ phần Phát triển Điện Lực Việt Nam (VPD: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.95182411288E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.99154553324E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.3843667606E10   1.728479406E11   138.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   915.6096    
P/E dự kiến   15.736    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A