Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam thịnh vượng (VPB: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.08E13   9.198508E12   85.17
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.64E12   7.355568E12   85.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3516.8437    
PE dự kiến   6.2272    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A