Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.21759223684E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.781086E9   2.07974104E8   0.53
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.802977E9   1.87176696E8   0.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   583.8998    
P/E dự kiến   7.3643    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A