Công ty Cổ phần Vận tải Hóa dầu VP (VPA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VPA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.6248049156E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.413862E9   -3.0307616236E10   -1071.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -3.0307616236E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   583.8998    
PE dự kiến   9.7619    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A