Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VOC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.373695073664E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   3.806002708E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.8E11   3.93633164044E11   54.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1477.8325    
P/E dự kiến   17.6299    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A