Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VOC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.0E11   2.86308042936E11   107.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1642.0361    
P/E dự kiến   10.8901    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A