Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VOC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.357283424906E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.0E11   2.83072411004E11   94.36
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.87857307937E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1642.0361    
PE dự kiến   10.0589    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A