Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.31289615546E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   9.0975067E9   18.2
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   6.386625386E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2580.684    
P/E dự kiến   12.9423    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0575%