Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E11   3.9679790076E11   120.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E11   3.10922490888E11   117.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3890.4088    
P/E dự kiến   5.7963    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A