Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3E11   4.04317420872E11   91.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.64E11   3.21473933492E11   91.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3890.4088    
P/E dự kiến   8.1482    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A