Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.806836928304E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.56E11   2.5521190307E11   49.85
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.048E11   2.004252271E11   48.93
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3018.0141    
P/E dự kiến   5.8151    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A