Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.93706698595E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.56E11   2.44982331948E11   95.7
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.048E11   1.87283640026E11   91.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3018.0141    
P/E dự kiến   4.44    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A