Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.038176340752E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.19E11   6.1072382772E10   25.66
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.52E10   4.7194297254E10   24.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1402.905    
PE dự kiến   13.1513    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A