Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,073,348,684,153   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   119,000,000,000   115,251,752,898   96.85
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   95,200,000,000   87,769,209,508   92.19
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,402.9    
PE dự kiến   10.26    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A