Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.07576113108E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.19E11   9.284072202133333E10   58.51
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.52E10   7.2569135524E10   57.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1402.905    
PE dự kiến   11.9752    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A