Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VNS: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.2677200237226665E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.56E11   2.48331913456E11   72.75
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.048E11   1.94859078724E11   71.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3018.0141    
P/E dự kiến   4.0921    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A