Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.89047441618E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.78E11   3.01471783122E11   54.22
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.55134076054E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1577.1347    
P/E dự kiến   15.8515    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A