Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   260,000,000,000   266,181,034,524   51.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   206,724,408,963   222,171,840,534   53.74
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,200   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,577.13    
P/E dự kiến   12.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.06%