Tổng Công ty Cổ phần tái bảo hiểm quốc gia Việt Nam (VNR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNR năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.6E11   2.771202223653333E11   79.94
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.06724408963E11   2.3127646732533334E11   83.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1200.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1577.1347    
P/E dự kiến   14.9004    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A