Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.38E11   2.18787865288E11   118.91
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   3.7358429929333336E10   325.8
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E9   3.7293056426666664E10   325.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   442.6393    
PE dự kiến   11.2959    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A