Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7309E14   2.13910360106E11   0.08
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.646E13   7.8106424334E10   0.3
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.51E12   6.0986200228E10   0.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   489476.6887    
P/E dự kiến   0.0114    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A