Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.7236E11   1.72687876444E11   15.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.377E10   1.7436292072E10   18.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.81E9   1.7405693636E10   63.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   350.5085    
P/E dự kiến   12.9954    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A