Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.38E11   2.2942803348E11   83.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   3.24111536E10   188.44
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E9   3.2313493838E10   187.87
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   442.6393    
PE dự kiến   11.5015    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A