Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.38E11   2.2942803348E11   83.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8.6E9   3.2662592786E10   189.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6E9   3.2548724062E10   189.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   442.6393    
P/E dự kiến   11.3569    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A