Công ty Cổ phần nhựa Việt Nam (VNP: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   138,000,000,000   201,848,424,786   146.27
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   8,600,000,000   3,001,367,975   34.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8,600,000,000   2,884,355,904   33.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   442.64    
PE dự kiến   11.3    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A