Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.0E8   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.0E7   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   13.9697    
P/E dự kiến   586.9865    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A