Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại VNN (VNN: OTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   100,000,000   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   80,000,000   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   13.97    
PE dự kiến   393.71    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A