Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   52,561,949,970,592   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   12,800,000,000   12,051,696,266,123   94,153.88
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   10,752,000,000   10,227,281,151,464   95,119.8
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.17    
PE dự kiến   21,540.65    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A