Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8482008083648E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.28E10   1.2705851568292E13   24816.12
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0752E10   1.0805254955232E13   25123.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   7.4088    
P/E dự kiến   22675.7305    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A