Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.1645965265746E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.28E10   1.2674457194512E13   49509.6
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0752E10   1.0735342474926E13   49922.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.1742    
PE dự kiến   20407.3432    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A