Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   10,020,000,000,000   11,977,166,662,712   59.77
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8,266,000,000,000   9,945,170,115,124   60.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5,694.93    
P/E dự kiến   25.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A