Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.002E13   1.1237626570896E13   112.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.266E12   9.350329130384E12   113.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5695.1308    
P/E dự kiến   24.8809    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A