Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.2744323890696E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.28E10   1.2494928854816E13   73212.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.0752E10   1.0570395398424E13   73733.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6.1743    
PE dự kiến   21330.3484    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A