Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.002E13   1.2044608852705334E13   90.15
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.266E12   1.0028487053629334E13   90.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   5694.9344    
P/E dự kiến   23.7053    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A