Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNM năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.0795259815258E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.18E13   1.3840220019492E13   58.65
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.735E12   1.1714297337668E13   60.17
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   6707.6724    
P/E dự kiến   22.0196    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A