Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.53849702412E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.2E10   2.7568739908E10   21.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.4050397984E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   2610.0    
P/E dự kiến   9.0038    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0718%