Công ty Cổ phần LOGISTICS VINALINK (VNL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNL năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.41604051207E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.5E10   3.0205548813E10   120.82
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   2.4392835483E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1500.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A