Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật (VNH: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4,500,000,000   -39,210,874,950   -435.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   560.88    
P/E dự kiến   2.46    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A