Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.22024E11   2.49577416176E11   204.53
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.49E8   6.081261918E9   716.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11.2891    
P/E dự kiến   974.3875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A