Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.92639E11   9.60881536268E11   53.82
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.7059E10   1.89661991644E11   123.06
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.46274E10   1.17396764272E11   107.45
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   726.3799    
PE dự kiến   25.2623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A