Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.92639E11   9.514643848186666E11   79.94
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.7059E10   1.4443938206133334E11   140.58
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.46274E10   8.219489722133333E10   112.85
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   652.6228    
PE dự kiến   32.1012    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A