Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.22024398949E11   2.813853932546667E11   172.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.088294534E9   3.919860656E9   270.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   79.5092    
P/E dự kiến   164.7607    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A