Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.22024E11   2.813853932546667E11   172.95
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   8.49E8   4.597567365333333E9   406.15
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   65.3077    
P/E dự kiến   162.3086    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A