Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   7.49E11   6.67491462202E11   44.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.51E10   4.9475108874E10   70.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   3.4625094752E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   11.2891    
P/E dự kiến   938.9552    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A