Công ty Cổ phần Du lịch Thành Thành Công (VNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Du lịch & Giải trí

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   8.92639E11   9.41185955255E11   105.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.7059E10   9.0319659377E10   117.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.46274E10   4.7067680655E10   86.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   652.6228    
PE dự kiến   36.1618    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A