Công ty Cổ phần Vinafreight (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,667,404,012,492   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   57,000,000,000   39,436,479,792   69.19
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   32,394,391,692   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
PE dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A