Công ty Cổ phần VNINAFREIGHT (VNF: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1,520,112,779,976   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   51,000,000,000   47,385,487,874   46.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   2,000   N/A   N/A
EPS dự kiến   7,176.12    
P/E dự kiến   7.39    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.04%