Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   741,772,008,919   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   107,701,000,000   75,728,840,104   70.31
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   86,161,000,000   84,553,734,637   98.13
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,051.59    
PE dự kiến   4.24    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A