Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.417970697426666E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.07701E11   1.4250391189466666E11   99.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.6161E10   1.5361260786266666E11   133.71
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1051.5899    
PE dự kiến   3.9464    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A