Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.0889759679E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37605E11   9.7510980622E10   70.86
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.11005E11   6.337371503E10   57.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1354.8094    
P/E dự kiến   5.1299    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A