Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.01740304608E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37605E11   2.105371181E11   76.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.11005E11   1.47724527448E11   66.54
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   3499.408    
P/E dự kiến   2.5233    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1133%