Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.725852741973334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.37605E11   1.4462251342266666E11   78.82
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.11005E11   1.0136644416E11   68.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1000.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1249.5774    
P/E dự kiến   5.922    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A