Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   140,050,000,000   -49,037,056,232   -17.51
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,734.18    
P/E dự kiến   3.62    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A