Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.4005E11   1.4318607004E10   10.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1576.5354    
P/E dự kiến   6.0893    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A