Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.123966677512E12   1.79199359022E12   39.86
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.91424819292E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.30043036341E11   5.54889631292E11   42.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1497.268    
P/E dự kiến   14.2927    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A