Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.51605549298E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.84E11   9.82137718224E11   86.46
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.31E11   8.91274004252E11   96.46
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1593.1278    
P/E dự kiến   13.4327    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A