Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.73E11   6.683264634413334E11   74.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.314E11   2.3483556659866666E11   76.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.851E11   1.9686207593333334E11   79.77
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1234.0182    
P/E dự kiến   10.6157    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A