Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.123966677512E12   1.553352011798E12   138.2
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   4.61930177985E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.30043036341E11   3.75274130885E11   113.7
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1582.4435    
PE dự kiến   10.4269    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A