Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   673,000,000,000   680,516,160,930   50.56
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   231,400,000,000   217,423,941,906   46.98
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   185,100,000,000   186,922,798,090   50.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,234.02    
P/E dự kiến   10.7    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A