Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   6.73E11   6.65548227937E11   98.89
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.314E11   2.27169637352E11   98.17
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.851E11   1.85725898622E11   100.34
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1276.5712    
P/E dự kiến   16.9987    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A