Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.123966677512E12   1.595919905552E12   106.49
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.45365511108E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.30043036341E11   4.398037831066667E11   99.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1524.5778    
PE dự kiến   12.9216    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A