Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT (VND: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VND năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.123966677512E12   1.708970982964E12   76.02
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.53863236652E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   3.30043036341E11   4.48567853364E11   67.96
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1524.5776    
PE dự kiến   13.5447    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A