Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.82112E10   2.1569117612E10   11.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   709.9283    
P/E dự kiến   22.191    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A