Công ty cổ phần Sách Việt Nam (VNB: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VNB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.7851655142666668E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.21E10   2.6282752012E10   89.19
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.6282752012E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   709.9283    
P/E dự kiến   24.7067    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A