Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.26613971628E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.005005897333333E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   4.812724718666667E9   45.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   888.8889    
PE dự kiến   5.9625    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A