Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.13607111324E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   5.107152324E9   30.04
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.484476861E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A