Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.33293157735E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.330330254E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.0E9   5.22630818E9   65.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   888.8889    
PE dự kiến   6.1875    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A