Công ty Cổ phần Phát triển Hàng hải (VMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.18908191364E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   8.255466964E9   12.14
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   7.122773572E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.0684%