Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.76782978997E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0966E10   1.883507525E10   89.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6773E10   1.488613004E10   88.75
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1531.781    
P/E dự kiến   3.917    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A