Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8334693578933334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.0966E10   1.5640142808E10   55.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.6773E10   1.2348721261333334E10   55.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1531.781    
P/E dự kiến   2.6113    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A