Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.38706174119E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.395444446E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.2E10   1.832075081E9   8.33
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2009.1326    
PE dự kiến   0.5475    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A