Công ty Cổ phần Khoáng sản và Đầu tư VISACO (VMI: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMI năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   183,346,935,789.33   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   20,966,000,000   15,640,142,808   55.95
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   16,773,000,000   12,348,721,261.33   55.22
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,531.78    
P/E dự kiến   3.59    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A