Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0125E11   3.31811243276E11   82.44
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.141394726E10   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   1.141394726E10   114.14
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   520.8333    
PE dự kiến   3.84    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A