Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0125E11   3.90690531089E11   194.13
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.749520909E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   2.749520909E9   54.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   520.8333    
PE dự kiến   5.184    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A