Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG: UPCOM)

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.0125E11   3.4002305438E11   84.48
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   5.483377108E9   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   5.0E9   5.483377108E9   54.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   520.8333    
P/E dự kiến   4.032    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A