Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2925772E13   1.2302858912302666E13   71.39
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.3E10   5.2629112546666664E10   91.79
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3376.67    
P/E dự kiến   8.766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A