Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.327466835822E13   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   4.4116E10   4.667804163E10   52.9
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   2.9959383582E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3376.67    
P/E dự kiến   8.766    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A