Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (VMD: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VMD năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   12,925,772,000,000   20,125,232,063,092   116.77
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   43,000,000,000   79,905,598,545.33   139.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,376.67    
P/E dự kiến   8.77    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A