Công ty cổ phần Cấp nước Vĩnh Long (VLW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.30424331031E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.8765E10   3.35384066E10   116.59
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5275E10   2.9226238078E10   115.63
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   874.5675    
PE dự kiến   11.5486    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A