Công ty Cổ phần Công trình Công cộng Vĩnh Long (VLP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.1E9   N/A   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   7.28E9   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2058.6943    
PE dự kiến   1.1658    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A