Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.531789003254E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   1.750459255E10   51.48
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.395717694E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A