Công ty Cổ phần Vinalines Logistics - Việt Nam (VLG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLG năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.277483820961E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7E10   1.9872985745E10   116.9
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.5825375466E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   700.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   N/A    
P/E dự kiến   N/A    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A