Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.63872425766E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.95766325172E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.15E11   1.51815179536E11   35.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3407.236    
PE dự kiến   4.8582    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A