Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.47391173074E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2.44489712628E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.15E11   1.28151839276E11   14.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3407.236    
P/E dự kiến   5.6938    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A