Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (VLC: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2,544,871,142,494   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   228,095,980,455   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   215,000,000,000   119,689,806,758   55.67
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3,407.24    
PE dự kiến   5.01    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A