Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.002097294828E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.125E11   2.0561828004E11   45.69
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   1.64432584032E11   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.9943    
P/E dự kiến   50.9493    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A