Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.0077102686226666E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   5.625E10   1.77523636052E11   236.7
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   4.5E10   1.4193201314666666E11   236.55
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1000.8051    
P/E dự kiến   46.9622    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A