Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1,500,000,000   1,687,985,896   84.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1,380,000,000   1,610,382,488   87.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,277.78    
P/E dự kiến   8.92    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.08%