Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   8.737297E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.6E9   2.041560784E9   127.6
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.45E9   1.829295515E9   126.16
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1342.5926    
P/E dự kiến   8.7145    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A