Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.2886809636E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E9   1.204601907E9   100.38
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E9   1.098226131E9   99.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1018.5185    
PE dự kiến   12.2727    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A