Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.546336E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E9   -2.903715424E9   -60.49
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   1.1E9   -2.903715424E9   -65.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1018.5185    
P/E dự kiến   12.7636    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A