Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang (VLA: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VLA năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.5E9   1.677539948E9   111.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.38E9   1.623494751E9   117.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1277.7778    
P/E dự kiến   9.3913    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A