Công ty Cổ phần Nhựa Tân Hóa (VKP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VKP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.19558E11   1.68723043815E11   76.85
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.7793E10   -5.2371821718E10   -294.34
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.25E10   -5.2371821718E10   -418.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1562.5    
P/E dự kiến   0.32    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A