Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.87567897866E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0975E10   9.566036846E10   134.78
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.678E10   7.8301780739E10   137.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   771.4132    
P/E dự kiến   13.2225    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A