Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.46559451952E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.0975E10   4.4516666932E10   15.68
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   5.678E10   3.5186216092E10   15.49
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   771.4132    
P/E dự kiến   9.0743    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A