Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.34426E11   6.7904216676E10   50.51
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.07541E11   5.6546045714E10   52.58
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1303.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1534.0994    
P/E dự kiến   4.0415    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A