Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.60770306816E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2335E10   3.14179333424E11   636.76
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6268E10   2.5135076034E11   65.27
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1189.007    
P/E dự kiến   5.2144    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A