Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.52356482649E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2335E10   2.68315354728E11   2175.24
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6268E10   2.16555850482E11   224.95
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   953.4829    
PE dự kiến   9.544    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A