Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.8402804152E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2335E10   3.387554399733333E11   2059.72
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.6268E10   2.7278799462666666E11   212.52
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1189.0137    
PE dự kiến   8.158    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A