Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   134,426,000,000   73,142,893,972   27.21
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   107,541,000,000   62,863,127,340   29.23
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,303   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,534.1    
P/E dự kiến   4.04    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.21%