Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (VIX: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIX năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.34426E11   5.0948731357333336E10   28.43
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.07541E11   4.3548098261333336E10   30.37
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1303.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1534.0994    
P/E dự kiến   3.7807    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A