Tổng công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - CTCP (VIW: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIW năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.982719319484E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.77E10   2.4687226442E10   36.47
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   -2.86456576E9   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   775.6133    
PE dự kiến   8.3805    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A