Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.65240956533E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.05E10   7.1708053539E10   101.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.7353638539E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1136.8    
P/E dự kiến   24.1907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A