Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   681,805,555,025   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   46,000,000,000   48,014,387,092   104.38
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   37,304,187,651   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   1,500   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,136.8    
P/E dự kiến   24.19    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A