Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIT năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.024E12   9.65240956533E11   94.26
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   7.05E10   7.1708053539E10   101.71
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   5.7353638539E10   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1136.8    
P/E dự kiến   24.1907    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A