Công ty Cổ phần Thép Việt Ý (VIS: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIS năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   2.48E12   3.0775478069946665E12   93.07
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.602E10   4.5222601285333336E10   94.16
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   N/A   N/A   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   670.4556    
P/E dự kiến   10.8881    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A