Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.41757044536E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3067918E10   8.259443557E10   44.37
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.4450556E10   6.5870478406E10   44.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1087.3307    
P/E dự kiến   6.3918    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A