Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.85138356096E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06213731E11   1.25854562384E11   59.25
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4795875E10   9.8311260388E10   57.97
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1295.1681    
PE dự kiến   5.4047    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A