Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.879833707573334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.06213731E11   1.1199056637733333E11   79.08
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.4795875E10   8.5831167828E10   75.92
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1295.1681    
PE dự kiến   5.4047    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A