Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.229985321853334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3067918E10   8.0035350488E10   64.5
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.4450556E10   6.3834048849333336E10   64.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1087.3307    
P/E dự kiến   7.0816    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A