Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   777,692,205,707   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   106,213,731,000   106,387,586,146   100.16
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   84,795,875,000   81,129,597,289   95.68
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,295.17    
PE dự kiến   4.79    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A