Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   7.294343281E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.3067918E10   9.8304662422E10   105.63
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.4450556E10   7.8102788243E10   104.91
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1137.1542    
P/E dự kiến   7.211    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A