Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   90,432,269,000   195,130,800,796   107.89
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   71,499,711,000   160,326,767,958   112.12
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,044.23    
P/E dự kiến   7.95    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   0.1%