Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0432269E10   1.01609949673E11   112.36
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.1499711E10   8.2899653744E10   115.94
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1044.2344    
P/E dự kiến   7.0386    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A