Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIP năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.0432269E10   1.3223820748666667E11   109.67
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   7.1499711E10   1.0866971490666667E11   113.99
Cổ tức bằng tiền dự kiến   800.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1044.2344    
P/E dự kiến   7.3738    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A