Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.61256518912E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.95E10   4.9812603744E10   42.21
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   4.4243863356E10   44.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.3922    
P/E dự kiến   12.393    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A