Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.46314530702E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3375E10   4.3333026697E10   129.84
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.7E10   3.7914177438E10   140.42
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1058.8235    
P/E dự kiến   14.6389    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A