Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   255,475,080,408   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   33,375,000,000   32,308,346,722   48.4
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   27,000,000,000   27,303,464,606   50.56
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,058.82    
P/E dự kiến   9.82    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A