Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.8853505778133334E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.95E10   5.2011765932E10   132.23
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   2.5E10   4.7676469649333336E10   143.03
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   980.3922    
PE dự kiến   11.526    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A