Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.1E10   3.9775902070666664E10   96.23
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.67E10   3.5034600165333336E10   98.41
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1047.0588    
P/E dự kiến   10.0281    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A