Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam (VIN: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIN năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   2.39787553848E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   3.3375E10   3.7499656226666664E10   84.27
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   2.7E10   3.2004140282666668E10   88.9
Cổ tức bằng tiền dự kiến   900.0   N/A   N/A
EPS dự kiến   1058.8235    
P/E dự kiến   11.8056    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A