Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   5.030961761933333E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2000000.0   2.7460103226666665E9   102975.39
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.0159602666666666E7   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8857.1429    
PE dự kiến   3.2177    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A