Công ty Cổ phần Viglacera Hà Nội (VIH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIH năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   4.58018925344E11   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2000000.0   1.635311726E9   40882.79
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   4.19484038E8   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   8857.1429    
PE dự kiến   3.2177    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A