Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần (VIF: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIF năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.9133252391306667E12   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   9.935403716413334E11   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.3E11   9.53683511012E11   86.18
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2371.4286    
PE dự kiến   6.5783    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A