Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   1.4045669551E10   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.69219709E8   8.38673773E8   86.53
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.69219709E8   8.38673773E8   86.53
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   620.7996    
PE dự kiến   29.8003    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A