Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   3.509918392E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.53E8   -2.410350984E9   -92.28
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.53E8   -2.410350984E9   -92.28
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   418.2562    
P/E dự kiến   11.4762    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A