Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   9.988181918666666E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   9.69219709E8   5.251791066666667E8   40.64
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   9.69219709E8   5.251791066666667E8   40.64
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   620.7996    
PE dự kiến   24.9678    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A