Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (VIE: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIE năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   6.95731564E9   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   6.53E8   1.41358936E8   16.24
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   6.53E8   1.41358936E8   16.24
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   418.2562    
P/E dự kiến   21.5179    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A