Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.2E14   1.6898221275733334E11   0.11
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   9.6E13   1.3230161338E11   0.1
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3761347.6627    
P/E dự kiến   0.0018    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A