Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E10   8.650852858E9   64.08
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E10   7.217895839E9   66.83
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   423.1516    
P/E dự kiến   18.2441    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A