Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   1.35E10   4.776638788E9   26.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   1.08E10   3.0013189573333335E9   20.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   423.1516    
P/E dự kiến   11.7216    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A