Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông (VID: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Sản xuất giấy & Trồng rừng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VID năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   13,500,000,000   4,776,638,788   26.54
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   10,800,000,000   3,001,318,957.33   20.84
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   423.15    
P/E dự kiến   10.14    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A