Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E13   1.1649320858152E14   242.69
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.0136258324848E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E12   3.76217660376E12   11.07
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   3222.4947    
P/E dự kiến   33.2041    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A