Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E13   4.6206885373236E13   77.01
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.075871635378667E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E12   2.291767520032E12   57.29
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1137.3511    
P/E dự kiến   36.9279    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A