Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E13   1.22575290135462E14   1021.46
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.3814017312756E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E12   3.346013808027E12   39.36
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2663.2233    
PE dự kiến   43.2559    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A