Tập đoàn VINGROUP - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E13   1.1219753980122533E14   701.23
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.1766885162084E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E12   2.2768338434426665E12   20.09
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2663.2233    
PE dự kiến   38.5623    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A