Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   30,000,000,000,000   33,956,683,135,921   113.19
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   2,786,858,981,105   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3,000,000,000,000   1,159,755,552,355   38.66
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1,137.35    
P/E dự kiến   37.81    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A