Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   1.2E13   1.22383786394988E14   509.93
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   1.2520168567484E13   N/A
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   8.5E12   1.923282895848E12   11.31
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   2663.2233    
P/E dự kiến   40.0642    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A