Tập Đoàn VinGroup - CTCP (VIC: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIC năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   4.5E13   5.854153329021E13   130.09
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   N/A   6.134825708914E12   N/A
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp   3.0E12   1.553560223384E12   51.79
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1137.3511    
P/E dự kiến   96.2763    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A