Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Ngân hàng

Kế hoạch kinh doanh dự kiến của  VIB năm  % Hoàn thành kế hoạch năm
Chỉ tiêu Công ty Dự báo theo thực tế Công ty
Doanh thu thuần   N/A   N/A   N/A
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế   2.005E12   2.2939813333333335E12   85.81
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ   N/A   1.835328E12   N/A
Cổ tức bằng tiền dự kiến   N/A   N/A   N/A
EPS dự kiến   1017.7619    
PE dự kiến   39.0612    
Cổ tức dự kiến/Thị giá   N/A